تعرفه تبلیغات در کدو به صورت توافقی میباشد

شماره تماس

03834237541

09138880278

صمیمی

ایمیل: info@kedoo.ir