به گزارش  مهر به نقل از نیواطلس، کریل از جمله سخت پوستان است که ظاهری همچون میگو دارد و از جمله بی مهرگانی است که در آب‌های همه اقیانوس‌های جهان یافت می‌شوند.

 

کریل بخش مهمی از زنجیره غذایی را تشکیل می‌دهد و در نزدیکی پایین هرم غذایی قرار دارد چرا که از فیتوپلانکتون‌ها تغذیه می‌کند و آن‌ها را به منبعی غذایی مناسب حال بسیاری از جانوران بزرگتر، که کریل منبع اصلی تغذیه‌شان به شمار می‌رود، تبدیل می‌کند.

 

بر اساس تازه ترین پژوهش های انجام شده در انگلیس این آبزی ریزنقش با حرکت به عمق اقیانوس ها و انتقال کربن به این بخش از جهان نقش مهمی در متوازن نگهداشتن شرایط آب و هوایی جهان ایفا می کند. در واقع حرکت سریع این موجود باعث می شود تا کربن موجود در اتمسفر زمین به عمق اقیانوس برسد.

 

در حال حاضر حدود ۴۰۰ میلیون تن کریل در اقیانوس های جهان شناور هستند که یک منبع غذایی بسیار مهم برای دیگر آبزیان و از جمله ماهی ها و پنگوئن ها و وال ها محسوب می شوند.

 

حرکت کریل ها در مسیرهای مختلف در مجموع منجر به انتقال حدود ۲۳ میلیون تن گاز کربن در سال به زیر آب های اقیانوس می شود که معادل کل میزان گازهای گلخانه ای متصاعدشده در سال است. در نتیجه مقابله با صید بی رویه این موجود مفید توسط انسان ها اهمیت به سزایی دارد.